Cool Heart's

         Breeding Of Beardies

 

 

Kerstin

Sundsvall Int, 8/10 Best bitch 3

Harstad Int ( Norway ) 7/10 Best Bitch 3

Visby Nat 5/8  Ch 2, E, Ck Btkl 2

Visby Int 6/8 Ch E, Ck

 

 

Ebba

 

Visby Nat 5/8 Ökl 2, E, Ck Btkl 2 r-cert

Visby Int 6/8 Ökl 3 E.